VIỆT NAM – AUSTRALIA HỢP TÁC THÚC ĐẨY HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CHO VIỆT NAM

Tháng Mười Hai 3rd, 2019

People

Các nhà nghiên cứu cao cấp từ CTU, VAST, VNUA, NATEC tìm hiểu nguyên lý để thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học – Brisbane.

Các nhà nghiên cứu cao cấp từ CTU, VAST, VNUA, NATEC tìm hiểu nguyên lý để thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học – Brisbane.

Tuần trước, đoàn đại biểu bao gồm các nhà lãnh đạo và nghiên cứu cấp cao của Việt Nam đã tới thăm các trung tâm thương mại hóa và đổi mới sáng tạo tại Brisbane, Canberra và Melbourne nhằm chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và năng lực thương mại hóa.

Chuyến thăm này là một phần của quá trình nâng cao năng lực thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh quan hệ đối tác về đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Úc Những bài học kinh nghiệm thực tiễn từ Bộ phận Đổi mới Sáng tạo thuộc Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, Cơ quan Nghiên cứu khoa học và công nghiệp Úc, Mạng lưới Đổi mới Sáng Tạo Canberra, Hiệp hội Nghiên cứu và Phát triển Nông thôn Úc, Đại học Quốc gia Úc, Trung tâm Doanh nghiệp và Công nghệ Nông nghiệp, Đại Học Queensland, Uniquest, Trung Tâm Đổi Mới Sáng Tạo Thực Phẩm thuộc Đại Học Monash sẽ được các trường, viện nghiên cứu chuyển tải thành kế hoạch hành động cụ thể và ứng dụng phù hợp với bối cảnh Việt Nam.