Hợp tác Thương mại hóa Khoa học

Mục đích của chương trình Aus4Innovation là nhằm hỗ trợ sáng tạo và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và công nghệ vì lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường.

Hợp phần Hợp tác Thương mại hóa Khoa học (SCP) hướng đến việc đưa những kết quả nghiên cứu và công nghệ ra thị trường thông qua cách tiếp cận thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và xây dựng quan hệ đối tác giữa nhà nghiên cứu với doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến thực phẩm tại Việt Nam. Cơ quan nghiên cứu khoa học của chính phủ Australia, CSIRO hợp tác cùng đơn vị chức năng phụ trách về công nghệ và thương mại hóa của Việt Nam là Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học công nghệ (NATEC) để thực hiện các hoạt động trong hợp phần này.

SCP có ba nhóm hoạt động, các hoạt động trong mỗi lộ trình được các đối tác của chúng tôi xác định là những ưu tiên và cơ hội để tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Đưa kết quả nghiên cứu ra thị trường

Nhóm hoạt động này nhằm thí điểm các phương cách để các nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp cùng hợp tác để thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ và giải quyết các thách thức của ngành

Các cách tiếp cận hợp tác khác nhau đều đang được triển khai, từ những cách truyền thống như cấp phép hay kí hợp đồng, đến những cách tiếp cận mới hơn như cụm đổi mời sáng tạo vùng miền hay những chương trình liên kết đào tạo với doanh nghiệp trong các trường đại học.

Kinh nghiệm và kiến thức có được từ các thí điểm của SCP sẽ được sử dụng để nhân rộng những mô hình thành công đến những viện nghiên cứu khác ngoài phạm vi của chương trình.

Nâng cao năng lực thương mại hóa

Nhóm hoạt động này tập trung phát triển kĩ năng, kinh nghiệm và năng lực tổ chức trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và thúc đẩy sự hợp tác của các đơn vị nghiên cứu công của Việt Nam với khối doanh nghiệp.

Nhóm hoạt động này đáp ứng mối quan tâm ở cấp trường viện về nâng cao năng lực và ở cấp hoạch định chính sách về hỗ trợ việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và hợp tác trong nước

Một số ví dụ cho nhóm hoạt động này bao gồm đào tạo và tư vấn hướng dẫn về những thực hành tốt nhất về thương mại hóa trên thế giới trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến thực phẩm nhằm tạo ra những kết quả bền vững, và cùng xây dựng Sổ tay Hướng dẫn về thương mại hóa

Nhân rộng tạo tác động và bền vững

Việc này được thực hiện dựa trên những kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai SCP, các hiểu biết về điểm đòn bẩy trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chính sách thực sự cần thiết cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Đóng góp vào phát triển chính sách của hợp phần SCP tập trung vào thương mại hóa trong nghiên cứu nông nghiệp và thực phẩm, góp phần vào một trong những mục tiêu chung của chương trình Aus4Innovation là phát triển đổi mới sáng tạo như là một phần của phát triển chính sách khoa học công nghệ. Ví dụ về những hoạt động chúng tôi đang thực hiện:

  • Đưa ra khuyến nghị cho các nhà hoạch định chính sách ở cấp trung ương, cho các nhà tài trợ và các tổ chức nghiên cứu dựa trên những thành công, thách thức và bài học kinh nghiệm từ hoạt động của SCP;
  • Hỗ trợ NATEC trong lập kế hoạch hàng năm và kế hoạch 10 năm phát triển khoa học công nghệ;
  • Hỗ trợ NATEC để đóng góp vào chương trình theo dõi và lập kế hoạch phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;
  • Chia sẻ kinh nghiệm từ Australia để hỗ trợ phát triển những cách tiếp cận thương mại hóa khoa học hiệu quả tại Việt Nam.