Trao Đổi Chính Sách Công

Các hoạt động trao đổi chính sách sẽ tập trung vào hợp tác để giải quyết các thách thức mới nổi trong việc thực hiện đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. đáp ứng các nhu cầu, vấn đề cũng như cơ hội đối với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Chính phủ Việt Nam.

Hoạt động trao đổi chính sách 1

Thông qua sự hợp tác giữa CSIRO, Data61, tổ chức nghiên cứu kỹ thuật số hàng đầu của Úc và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MoST). Nghiên cứu này sẽ phát triển một bộ các mô hình kinh tế để đánh giá tác động của nỗ lực sáng tạo và áp dụng công nghệ trong tăng trưởng năng suất và GDP ở Việt Nam.

Làn sóng công nghệ kỹ thuật số tiếp theo – trí tuệ nhân tạo, blockchain, Internet vạn vật, nền tảng và dịch vụ dựa trên điện toán đám mây có tiềm năng biến Việt Nam thành nền kinh tế hiệu quả cao tiếp theo của châu Á và tăng mức sống của công dân Việt Nam trong những thập kỷ tới. Hoạt động này nhằm mục đích chứng minh làm thế nào Úc và Việt Nam có thể nâng tầm hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo giữa hai nước thành các dự án thiết thực và có ý nghĩa.

Trao đổi chính sách 1 dựa trên các khuyến nghị chính từ báo cáo năm 2019 “Tương lai nền kinh tế kỹ thuật số Việt Nam giai đoạn 2030 và 2045”. Một chỉ số sẽ được phát triển để đo lường tác động kinh tế của đổi mới nhằm thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới của Việt Nam, xây dựng năng lực thích ứng để đối phó với các thách thức và cơ hội, như Công nghiệp 4.0.

Xem thông cáo báo chí tại đây

Hoạt động trao đổi chính sách 2

Hoạt động PE2 là một phần của hợp phần trao đổi chính sách, hợp tác cùng với Viện Khoa học, Công nghệ và Sáng tạo Việt Nam (VISTI) thuộc MoST, với mục đích cụ thể là hỗ trợ VISTI phát triển Trung tâm đổi mới sáng tạo bằng cách giới thiệu các mô hình và chính sách thực tiễn tốt nhất từ Úc.

Trung tâm đổi mới của VISTI sẽ cung cấp các dịch vụ để hỗ trợ phát triển mô hình trung tâm đổi mới tự duy trì lâu dài và cung cấp các khuyến nghị chính sách tập trung vào việc nâng cao mức độ đổi mới của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và hỗ trợ các hệ sinh thái đổi mới ở Việt Nam.

Hoạt động trao đổi chính sách 3

Chương trình Aus4Innovation tập hợp một nhóm chuyên gia từ Úc để tư vấn cho Chính phủ Việt Nam về hiệu quả của đổi mới sáng tạo trong quá trình phát triển chiến lược khoa học và công nghệ quốc gia. Thông qua Viện Khoa học, Công nghệ và Đổi Mới Sáng Tạo Việt Nam (VISTI), công việc quan trọng này sẽ đáp ứng Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội 2021-2030 (SEDS 2021-2030) phát hành vào tháng 4 năm 2021 bằng cách cung cấp hỗ trợ phương pháp và đánh giá thực tiễn tốt nhất trên thế giới. Nhóm Chuyên gia phối hợp chặt chẽ với CSIRO khởi động hoạt động dự án từ tháng 3 năm 2020 cung cấp phan tích và đưa ra các khuyến nghị cụ thể về các chỉ số Khoa Học Công Nghệ,mục tiêu hiệu suất và các lĩnh vực công nghệ ưu tiên.

Mục tiêu của hoạt động này sẽ là báo cáo về kinh nghiệm quốc tế (bao gồm Úc và một số quốc gia tương đồng với Việt Nam) trong việc phân tích, lựa chọn các chỉ số và khuyến nghị chiến lược Khoa Học Công Nghệ Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030.