Hoạt Động

 

Chương Trình Aus4Innovation được chia thành bốn hợp phần

 

Hợp Tác Tài Trợ

Tìm hiểu thêm…

Dự Báo Nền Kinh Tế Kỹ Thuật Số

Tìm hiểu thêm…

Thương Mại Hóa Các Kết Quả Nghiên Cứu Khoa Học

Tìm hiểu thêm…

Trao Đổi Chính Sách

(Sẽ được cập nhật sớm)