Hoạt động

Chương Trình Aus4Innovation được chia thành các hợp phần như sau:

Hợp Tác Tài Trợ

Tìm hiểu thêm…

Dự Báo Nền Kinh Tế Kỹ Thuật Số

Tìm hiểu thêm…

Thương Mại Hóa Các Kết Quả Nghiên Cứu Khoa Học

Tìm hiểu thêm…

Trao Đổi Chính Sách

Tìm hiểu thêm…

Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo

Tìm hiểu thêm…

Trung tâm Kết nối Đổi mới sáng tạo giảm thiểu nhựa tại Việt Nam

Tìm hiểu thêm…