HỢP TÁC NGHIÊN CỨU HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI TÂY NGUYÊN

Tháng Mười Hai 10th, 2019

Tây Nguyên là khu vực có thể canh tác quanh năm lớn nhất Việt Nam, sản xuất được 5 trên 13 mặt hàng chiến lược quốc gia (cà phê, hồ tiêu, cao su, điều và trà), đóng góp rất lớn vào thu nhập từ xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, tăng trưởng nông nghiệp quá nhanh có thể làm ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái và từ đó làm giảm chất lượng các dịch vụ cung cấp cho nền kinh tế và cộng đồng địa phương.

Ngày 14/11 vừa qua chương trình Aus4Innovation đã tổ chức buổi hội thảo nhằm xác định các thách thức trong ngành nông nghiệp ở Tây Nguyên, qua đó tìm hiểu cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu để tìm ra giải pháp phát triển bền vững mang tính sáng tạo. Hợp tác giữa khoa học và kinh tế sẽ giúp đảm bảo Tây Nguyên tạo ra sự cân bằng để đạt được tăng trưởng bền vững trong tương lai.