Trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo giảm thiểu nhựa tại Việt Nam

Trung tâm kết nối Đổi mới sáng tạo giảm thiểu Nhựa Việt Nam – Australia giúp tăng cường hợp tác giữa các bên liên quan, thúc đẩy đầu tư, thu hút các nguồn tài trợ mới và tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo nhằm xác định các cơ hội công nghệ cao để giải quyết rác thải nhựa và biến chúng thành các giải pháp thực tiễn trên toàn khu vực.

Aus4Innovation đang hỗ trợ thực hiện một dự án nhằm tập hợp các đối tác Việt Nam và Australia để thiết lập một trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo, tập trung vào việc giảm ô nhiễm nhựa.

Trung tâm kết nối Đổi mới sáng tạo giảm thiểu nhựa (Trung tâm) sẽ tăng cường hợp tác nghiên cứu, giúp xác định các phương pháp tiếp cận mới trong việc giải quyết vấn đề về rác thải nhựa trên toàn quốc.

Trung tâm hình thành bởi quan hệ đối tác giữa Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, CSIRO, Aus4Innovation, với sự hợp tác của National Plastic Action Partnership và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (VASI) thực hiện. Dự án được quản lý bởi CSIRO  và được xây dựng dựa trên mô hình hợp tác thành công của Trung tâm kết nối Đổi mơi sáng tạo giảm thiểu Nhựa Australia-Indonesia.

Giải quyết các vấn đê ưu tiên chung


Trong Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa trên biển, chính phủ Việt Nam cam kết giảm 75% rác thải nhựa ra biển vào năm 2030. Ngoài ra, chính phủ đã xây dựng Kế hoạch Hành động Quốc gia về Chất thải Nhựa Đại dương và sắp tới có lệnh cấm toàn quốc đối với nhựa sử dụng một lần vào năm 2025.

Sứ mệnh Chấm dứt chất thải nhựa của CSIRO vói mục tiêu giảm 80% lượng nhựa thải ra môi trường vào năm 2030. Sứ mệnh này nhận được sự hỗ trợ  từ chương trình Quốc gia về nhựa của Chính phủ Australia. 

Mục đích hình thành trung tâm kết nối


Trung tâm kết nối Đổi mới sáng tạo giảm thiểu Nhựa Việt Nam – Australia giúp tăng cường hợp tác giữa các bên liên quan, thúc đẩy đầu tư, thu hút các nguồn tài trợ mới và tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo nhằm áp dụng công nghệ cao để giải quyết rác thải nhựa và biến chúng thành các giải pháp thực tiễn trên toàn khu vực.

Trung tâm  sẽ tập hợp các học viện, công ty khởi nghiệp, tổ chức phi chính phủ, nhà đầu tư, các nhà sản xuất và chính phủ để cùng nhau giải quyết vấn đề về rác thải nhựa, bằng cách tạo dựng một không gian hợp tác dùng để lập kế hoạch, hỗ trợ và mở rộng quy mô các giải pháp công nghệ cao có tác động sâu rộng.

Những vấn đề liên quan

Trung tâm Kết nối Đổi mới sáng tạo giảm thiểu Nhựa Việt Nam nhằm tạo điều kiện và tạo động lực cho các thị trường tự duy trì một cách đa dạng, nơi khuyến khích sự hợp tác giữa các nhà nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, chính phủ, ngành công nghiệp và nhà đầu tư, thông qua một loạt hoạt động xác định , khởi xướng, xây dựng và phát triển các giải pháp thay đổi quan điểm về chất thải nhựa.

Các hội thảo sẽ tạo cơ hội cho các bên liên quan chia sẻ kiến thức và xác định các lĩnh vực ưu tiên, từ đó cung cấp kiến thức chuyên môn cũng như đóng góp vào cơ cấu vận hành và tạo cơ hội hợp tác với Trung tâm.

Cấu trúc chương trình và lộ trình thực hiện của Trung tâm đã được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao kỹ năng cho doanh nhân Việt Nam, hệ sinh thái đổi mới sáng , cũng như hỗ trợ hành trình tăng trưởng của các dự án kinh doanh mạo hiểm trong giai đoạn đầu.

Trung tâm kết nối giảm thiểu nhựa tại Việt Nam sẽ tìm hiểu ba thách thức chính trong giai đoạn thực hiện chương trình:

  • Phát triển bền vững và dưa ra vật liệu thay thế nhưa một cách khả thi
  • Thúc đẩy hệ thống phân loại, thu gom và tái chế nhựa
  • Thiết lập việc thu thập và cung cấp dữ liệu tin cậy

Liên hệ với nhóm Chương trình Aus4Innovation để biết thêm thông tin