Giới thiệu về chương trình

Aus4Innovation là chương trình hỗ trợ phát triển trị giá 33,5 triệu đô la Úc nhằm tăng cường hệ thống đổi mới của Việt Nam, chuẩn bị và nắm bắt các cơ hội liên quan đến Công Nghiệp 4.0 và giúp định hình chương trình đổi mới của Việt Nam về khoa học và công nghệ.

Thông qua chương trình Aus4Innovation, Úc và Việt Nam sẽ cùng nhau khám phá các lĩnh vực mới nổi về chuyển đổi công nghệ và kỹ thuật số, thử nghiệm các mô hình mới trong quan hệ đối tác giữa các tổ chức khu vực công và tư nhân, tăng cường năng lực của Việt Nam trong công tác dự báo số, xây dựng kịch bản, thương mại hóa và chính sách về đổi mới sáng tạo.

Các hợp phần của chương trình

Tìm hiểu thêm về các hoạt động chương trình của chúng tôi dưới đây:

Dự Báo Tầm Nhìn Kỹ Thuật Số

Nhóm DATA61 thuộc CSIRO và Bộ Khoa Học Công Nghệ đã thực hiện báo cáo dự báo nền kinh tế kỹ thuật số tương lai của Việt Nam

Hợp Tác Tài Trợ

Quỹ tài trợ đang mở đăng ký cho các tổ chức từ Australia và Việt Nam đã và đang hợp tác cùng nhau.

Hợp Tác Thương Mại Hóa Khoa Học

Bộ phận CSIRO đang hợp tác với Cục phát triển thị trường và doanh nghiệpj (NATEC) thuộc Bộ Khoa Học và Công Nghệ để thử nghiệm các hoạt động nhằm cải thiện sự phát triển của công nghệ mới cho các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực nông nghệp.

Trao Đổi Chính Sách Công

Các hoạt động trao đổi chính sách sẽ tập trung vào hợp tác để giải quyết các thách thức mới nổi trong việc thực hiện đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo

Đây là một sáng kiến mới sử dụng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ Việt Nam trong quá trình khôi phục kinh tế sau COVID-19 và hỗ trợ Chiến lược quốc gia về ứng dụng trí tuệ nhân tạo của Việt Nam.

Trung tâm kết nối Đổi mới sáng tạo Giảm thiểu nhựa tại Việt Nam

Trung tâm là một phần  Sứ mệnh Chấm dứt Rác thải Nhựa của CSIRO, với mục tiêu giảm 80% lượng nhựa thải ra môi trường vào năm 2030.