TỪ PHÒNG THÍ NGHIỆM RA THỊ TRƯỜNG – BÀI HỌC VỀ THƯƠNG MẠI HÓA KHOA HỌC CỦA AUSTRALIA

Tháng Mười Một 15th, 2019

Man presenting on stageThành công của Australia trong thương mại hóa khoa học đã thay đổi bộ mặt rất nhiều lĩnh vực.

Các chuyên gia của CSIRO Duncan Ferguson và Andrew Hall đã đến Việt Nam tuần này để chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận hướng tiếp cận thương mại hóa nào phù hợp cho Việt Nam trong khuôn khổ hội thảo “Hợp tác Việt – Úc nhằm tăng cường thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo”. Đây cũng là hội thảo lấy ý kiến đầu tiên của Bộ Khoa học Công nghệ với các chuyên gia quốc tế về chương trình quốc gia về thương mại hóa khoa học 2021 – 2030.

Hội thảo là một phần trong những hỗ trợ của Australia nhằm tăng cường thương mại hóa khoa học phục vụ cho phát triển kinh tế của Việt Nam, tổ chức bởi chương trình Aus4Innovation của chính phủ Australia và Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam.