Nâng cao năng lực thương mại hóa

Nhóm hoạt động này tập trung phát triển kĩ năng, kinh nghiệm và năng lực tổ chức trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và thúc đẩy sự hợp tác của các đơn vị nghiên cứu công của Việt Nam với khối doanh nghiệp. Nhóm hoạt động này đáp ứng mối quan tâm ở cấp trường viện về nâng cao năng lực và ở cấp hoạch định chính sách về hỗ trợ việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và hợp tác trong nước

Các đối tác trong nhóm hoạt động này là  Đại học Cần Thơ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamHọc viện Nông nghiệp Việt Nam.

Có ba hoạt động chính trong nhóm này:

Phát triển năng lực cá nhân

SCP thực hiện chương trình đào tạo giảng viên nguồn cho cán bộ của các văn phòng chuyển giao công nghệ tại các trường đại học về Thương mại hóa +  (Commercialisation PLUS).

Ở giai đoạn đầu trong năm 2019, chương trình tập trung trang bị các kĩ năng chuyên môn (như sở hữu trí tuệ, xây dựng mô hình kinh doanh, thực hiện nghiên cứu phân tích thị trường) và các kĩ năng con người (như môi giới hợp tác, phát triển lộ trình tác động, có sự tham gia hài hòa về giới và các nhóm đối tượng xã hội) cho học viên nhằm tạo ra tác động bền vững. SCP đang cùng các trường đại học thiết kế và thực hiện chương trình đào tạo riêng cho mỗi trường với các giảng viên nguồn. Chương trình đào tạo này sẽ tiếp tục được hoàn thiện và sửa đổi để các chương trình khác ngoài Aus4Innovation có thể sử dụng sau này.

Nâng cao năng lực tổ chức

SCP và Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học công nghệ (NATEC) hiện đang hợp tác với các văn phòng chuyển giao công nghệ tại mỗi viện trường để hỗ trợ những nhu cầu thương mại hóa khoa học cụ thể.

Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam đang được hỗ trợ phát triển chiến lược 10 năm về thương mại hóa, trong đó lồng ghép các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường của việc thương mại hóa.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam mới đây đã thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Thương mại hóa trực thuộc trường. SCP và NATEC đang tổ chức khóa đào tạo Commercialisation PLUS cho các cán bộ của trung tâm cũng như hỗ trợ trung tâm dựng hệ thống và quy trình thương mại hóa.

Đại học Cần Thơ đang hợp tác với SCP và NATEC để xác định và xâu chuỗi những thông tin liên quan đến khối ngành sản xuất để giúp trường nâng cao năng lực.

Ngoài ra, hợp phần SCP còn hỗ trợ NATEC và các trường đại học xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lực của từng viện trường.

Tài liệu Hướng dẫn Thương mại hóa

Hợp phần SCP và NATEC đang biên soạn Tài liệu Hướng dẫn về Thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học. Tài liệu dựa trên những thực hành tốt nhất trên thế giới về thương mại hóa mang lại những kết quả bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm, kết hợp với những ví dụ và kinh nghiệm của SCP phù hợp với bối cảnh, văn hóa và năng lực đổi mới sáng tạo của Việt Nam.