Những giảng viên thương mại hóa khoa học đầu tiên của Việt Nam

Tháng Mười Hai 29th, 2020

Nối liền khoảng cách giữa nghiên cứu khoa học và ứng dụng là một quá trình phức tạp, trong đó các cơ sở nghiên cứu cần suy nghĩ chiến lược làm thế nào để hiểu vấn đề trên thị trường và từ đó định hướng công trình nghiên cứu nhằm phục vụ sản xuất thương mại.
Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Australia đã soạn thảo hướng dẫn về thương mại hóa khoa học, ứng dụng cho điều kiện Việt Nam, bao gồm chín bước mang tên Commercialisation PLUS. Với tài liệu này, chương trình Aus4Innovation đã tổ chức chương trình đào tạo chuyên sâu cho các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu và đại học của Việt Nam trong suốt 18 tháng. Những nhà khoa học này đã trở thành những giảng viên đầu tiên của Việt Nam về thương mại hóa khoa học và sẽ đóng vai trò xúc tác để giúp xây dựng nền đổi mới sáng tạo thực tiễn hơn, chiến lược hơn cho Việt Nam.