Hướng dẫn quốc gia về thương mại hóa khoa học toàn diện

Tháng Năm 20th, 2021

Bạn có biết: hơn 90% các kết quả nghiên cứu của các viện nghiên cứu và trường đại học ở Việt Nam không được ứng dụng trong thực tiễn?
Chương trình Aus4Innovation đang hỗ trợ thay đổi thực trạng này với Sổ tay Hướng dẫn Thương mại hóa công bố tuần vừa qua. Đây là kết quả sau hai năm hợp tác giữa các chuyên gia của Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Australia (CSIRO), Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp khoa học công nghệ (NATEC) và các nhà nghiên cứu từ các viện nghiên cứu công. Hướng dẫn này cung cấp bộ công cụ và phương pháp đầy đủ giúp các nhà nghiên cứu thực hiện quá trình thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học một cách bài bản, phù hợp với bối cảnh Việt Nam và giúp họ kết nối nghiên cứu của mình với thị trường nhằm tạo tác động cho phát triển bền vững.
Sổ tay Hướng dẫn Thương mại hóa có tại trang web commercialisationplus.org (tiếng Anh) hoặc thuongmaihoaplus.org (tiếng Việt).