Hợp tác giữa Việt Nam và Australia trong việc đo lường đóng góp công nghệ vào tăng trưởng kinh tế

Tháng Mười Hai 20th, 2021

 

Hôm nay, CSIRO’s Data61, tổ chức nghiên cứu kỹ thuật số hàng đầu của Úc và Bộ Khoa học và Công nghệ (MoST) đã công bố báo cáo “Đổi mới công nghệ ở Việt Nam – Đánh giá tác động của công nghệ đến tăng trưởng kinh tế”. Nằm trong khuôn khổ chương trình Aus4Innovation, báo cáo là kết quả nghiên cứ nhằm phát triển các công cụ giúp đo lường tác động của việc áp dụng và sáng tạo công nghệ đối với năng suất và tăng trưởng.
Các nhà nghiên cứu đã thu thập, thống nhất và phân tích dữ liệu trong 20 năm qua để phát triển hai mô hình kinh tế nhằm định lượng đóng góp của tiến bộ công nghệ vào tăng trưởng kinh tế. Báo cáo này cung cấp luận cứ giúp Bộ KHCN xây dựng Chiến lược Quốc gia về Khoa học-Công nghệ-Đổi mới trong 10 năm tới. Báo cáo cũng giúp Việt Nam trong việc hoạch định các chính sách liên quan đến chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới.
Người đọc có thể tìm thấy toàn bộ báo cáo hoặc bản tóm tắt tại

Bà Robyn Mudie, Đại Sứ Australia tại Việt Nam và Ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tại Lễ Công Bố các Báo Cáo Khoa Học Công Nghệ và Đổi Mới Sáng Tạo ngày 3 tháng 11 năm 2021.

Bà Robyn Mudie, Đại Sứ Australia tại Việt Nam phát biểu tại Lễ Công Bố các Báo Cáo Khoa Học Công Nghệ và Đổi Mới Sáng Tạo ngày 3 tháng 11 năm 2021.