Aus4Innovation khởi động chương trình thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học

Tháng Sáu 19th, 2019

SCP TOT group

Ảnh nhóm chương trình SCP TOT

Phối hợp với Cục phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ (NATEC), các học viên từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA), Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST), Đại học Cần Thơ (CTU) và các đơn vị nhà nước về thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học gồm Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Ứng phó với Biến đổi Khí hậu Việt Nam (VCIC), Viện Nghiên cứu Sáng chế và Khai thác Công nghệ (NIPTEX) tham dự chương trình được thiết kế để chuyên môn hóa kiến thức, kỹ năng và năng lực về thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và xây dựng quan hệ đối tác.

Chương trình có mục tiêu chuyển giao kiến thức và xây dựng kỹ năng ứng dụng thực tế thông qua huấn luyện và học trải nghiệm. Chương trình cũng giúp xây dựng mối quan hệ hợp tác về đổi mới sáng tạo giúp mở khóa kiến thức về nông nghiệp thực phẩm và công nghệ trong các viện và đưa kết quả nghiên cứu khoa học tiếp cận thị trường.

Kết thúc chương trình, năng lực thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học của từng cá nhân và viện nghiên cứu sẽ được nâng cao.