Training on Intellectual Property for Vietnamese Reasearchers

February 3rd, 2020

For researchers, understanding intellectual property (IP) helps to maximise the value of their work by enabling them to negotiate favourable terms and protect themselves against fraud and infringement. For technology transfer offices and the private sector, having staff trained in IP contributes to a smooth and effective technology transfer process.

This week, #Aus4Innovation CSIRO provided a training workshop designed to engage participants in practical hands-on exercises in negotiating technology licensing. Participants were introduced to the basic concepts of IP rights, licensing, principles of negotiation and prevailing rules and regulations on technology transfer in Vietnam. Training like this will help build more science-industry partnerships, and make them more effective through a fair and transparent transfer of research results.


ĐÀO TẠO VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ CHO CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU VIỆT NAM

Khi các nhà nghiên cứu hiểu về sở hữu trí tuệ họ sẽ tối đa hóa được giá trị của thành quả nghiên cứu thông qua đàm phán những điều khoản chuyển giao có lợi hơn và bảo vệ họ khỏi nguy cơ gian lận và vi phạm bản quyền. Khi cán bộ của các đơn vị chuyển giao công nghệ hiểu về sở hữu trí tuệ, quá trình chuyển giao công nghệ cũng sẽ được tiến hành thuận lợi và hiệu quả hơn.

Trong tuần này, chương trình Aus4Innovation đã tổ chức khóa đào tạo giúp học viên có điều kiện thực hành đàm phán cấp giấy phép công nghệ. Tham gia khóa học, học viên được tiếp cận với những kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ, cấp giấy phép, kĩ năng đàm phán cũng như những quy định pháp luật hiện hành về chuyển giao công nghệ tại Việt Nam. Những khóa đào tạo như thế này sẽ giúp các nhà khoa học các doanh nghiệp có thể hợp tác nhiều hơn, hiệu quả hơn dựa trên cơ sở chuyển giao các kết quả nghiên cứu một cách công bằng và minh bạch.