How will Industry 4.0 impact the next generation and influence their future career choices?

February 3rd, 2020

What should they study at university to obtain the skills needed for the future?

To help high school students from Danang make career choices that better respond to emerging technology trends, Mr Thomas Wood, from Australia’s CSIRO, presented on the digital future of Vietnam and the region and the opportunities and challenges associated with it.

This was part of a career orientation for the Next Generation in Industry 4.0 workshop successfully hosted in Danang by the municipal People’s Committee and the Department of Education, in partnership with RMIT University Vietnam. Together with senior officials from Danang Government, experts from the Development Strategy Institute and RMIT University, the workshop was as a great opportunity for 600 high school students to learn more about how Industry 4.0 can impact their future, and think about skills needed by their generation.

———————————–
Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ ảnh hưởng như thế nào tới thế hệ tương lai? Sẽ tác động ra sao tới các lựa chọn nghề nghiệp của họ?

Các bạn trẻ cần học gì ở đại học để có được những kỹ năng cần thiết?

Để giúp các học sinh trung học ở Đà Nẵng có thể có được những lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn hơn, phù hợp với các xu hướng công nghệ mới nổi, Ông Thomas Wood đến từ bộ phận CSIRO của Đại sứ quán Australia đã chia sẻ về tương lai kỹ thuật số của Việt Nam và khu vực, cũng như các cơ hội và thách thức đi kèm.

Đây là một phần trong hội thảo Định hướng nghề nghiệp cho thế hệ tương lai trong thời đại công nghiệp 4.0 vừa diễn ra thành công tại thành phố Đà Nẵng, do UBND thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, phối hợp cùng Đại học RMIT chủ trì. Cùng với các lãnh đạo thành phố, các chuyên gia đến từ Viện Chiến lược Phát triển và Đại học RMIT, hội thảo là một cơ hội quý báu giúp 600 học sinh nâng cao nhận thức về những tác động của cuộc Cách mạng 4.0 đối với tương lai của họ, cũng như những kỹ năng cần có của thể hệ mình.