Australia–Vietnam Innovation Partnership Showcase

June 26th, 2023

DOCUMENTS/ TÀI LIỆU

INNOVATION PARTNERSHIP GRANTS/ TÀI TRỢ ĐỐI TÁC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Grant round 1

Grand round 2

Grand round 3

DIGITAL FORESIGHT/ DỰ BÁO TẦM NHÌN KỸ THUẬT SỐ

Vietnam’s future digital economyTương lai nền kinh tế số Việt Nam

SCIENCE COMMERCIALISATION PARNERSHIPS/ THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU One pager

Commercialisation PLUS guideSổ tay thương mại hóa+

Connecting research to market (7 pilots)

Innovation insights

POLICY EXCHANGE/ TRAO ĐỔI CHÍNH SÁCH CÔNG

Technological change in Vietnam: the contribution of technology to economic growth/ Đổi mới công nghệ ở Việt: đánh giá tác động của công nghệ tới tăng trưởng kinh tế

Insights for international innovation support programs: A conceptual framework and lessons from experience/ Thông tin chuyên sâu và bài học cho hoạt động thiết và triển khai các chương trình đổi mới sáng tạo (Summary/ Tổng quan: ENGVIE)

Science, technology and innovation priorities (Summary ENG)

Science, technology and innovation (ST&I) indicators (Summary ENG)

ARTIFICIAL INTELLIGENCE INITIATIVE/ ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Trí tuệ nhân tạo công nghệ hàm mũ của tương lai

The analytical report towards a national strategy of Artificial Intelligence until the year 2030/ Báo cáo phân tích xây dựng Chiến lược Trí tuệ nhân tạo Quốc gia đến năm 2030

The National strategy for Artificial Intelligence research, development and application through 2030/ Chiến lược Quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030

National Strategy Infographic: ENG, VIE