Thúc đẩy du lịch bền vững bằng các thực hành tái sử dụng

Tháng Mười Một 22nd, 2023

Ý tưởng tiếp theo nhằm giảm thiểu đồ nhựa sử dụng một lần của chúng tôi là nhóm GREEn, với mục tiêu giải quyết các tác động đến môi trường trong lĩnh vực du lịch.
Bằng cách triển khai Mô hình hoàn tiền đặt cọc, GREEn khuyến khích khách du lịch sử dụng các sản phẩm có thể tái sử dụng, giảm chất thải và thúc đẩy thực hành các phương thức thải bỏ phù hợp. Dự án tập trung vào Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ ở Việt Nam, trao quyền cho các bên liên quan như khách du lịch, nhà điều hành du lịch sinh thái và cộng đồng địa phương.
Nhấn mạnh vào mục đích bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa, thu hút du khách và tạo doanh thu bền vững, GREEn cung cấp giải pháp toàn diện để thúc đẩy các hoạt động du lịch bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học của các điểm du lịch sinh thái.
GREEn là một trong những sáng kiến được phát triển bởi các thành viên của Trung tâm Đổi mới sáng tạo giảm thiểu nhựa Việt Nam– một sáng kiến của CSIRO được Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc hỗ trợ với sự hợp tác của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Chương trình đối tác hành động quốc gia về nhựa – UNDP Việt Nam.