TRIỂN LÃM HÌNH ẢNH 2020

Aus4Innovation

Sau 18 tháng, Chương trình Aus4Innovation đã giúp tạo ra các quan hệ đối tác mới, mở rộng quy mô hợp tác hiện có,
hỗ trợ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nền tảng cho tăng trưởng dài hạn giữa Australia và Việt Nam.

Hãy cùng tìm hiểu về con người và các dự án mà Aus4Innovation đã hỗ trợ cho tới nay:

Phát triển Quan hệ Đối tác

Các chương trình tài trợ và các sáng kiến thương mại hóa khoa học của chúng tôi nhằm xác định và hỗ trợ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu và các cơ quan chính phủ hợp tác cùng nhau trong các dự án ở Việt Nam, các dự án song phương với Úc, hoặc thông qua việc tiếp cận với mạng lưới kiến thức, chuỗi cung ứng và thị trường toàn cầu

Showcase Description

Đổi mới Sáng tạo

Đổi mới Sáng tạo là tạo ra thay đổi hướng tới những mục đích cụ thể , qua đó đóng góp tích cực cho an ninh, thịnh vượng hay phúc lợi của con người. Các hoạt động của chúng tôi được xây dựng dựa trên những gì mà IDIA, DFAT’s InnovationXChange, và CSIRO’s Agriculture and Global Change đã phát triển nhằm mang lại những tác động tích cực cho mọi người.

Creating Possibilities

Hướng tới Tương Lai

Australia và Việt Nam đang cùng nhau tăng cường hệ thống đổi mới sáng tạo thông qua trao đổi chính sách và xây dựng mối quan hệ đối tác lâu dài, qua đó tiếp tục song hành trong các ngành công nghiệp của tương lai. Chúng tôi đã hỗ trợ nghiên cứu dự báo nền kinh tế kỹ thuật số tương lai của Việt Nam và đang hỗ trợ việc xây dựng Chiến lược Quốc gia về Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo.

Showcase

Chương trình Aus4Innovation – 18 tháng nhìn lại

Aus4Innovation là chương trình hợp tác phát triển trị giá 11 triệu đô la Úc nhằm tăng cường hệ thống đổi mới sáng tạo Việt Nam, giúp Việt Nam nắm bắt các cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại và định hướng chương trình đổi mới sáng tạo của Việt Nam về khoa học và công nghệ. Hãy cùng khám phá thêm về các hoạt động của chương trình và cách thức giải quyết các thách thức mới nổi ở Việt Nam trong video này.

Australia và Việt Nam đang cùng nhau đẩy mạnh các quan hệ hợp tác nhằm hướng đến các mục tiêu cụ thể và thiết thực, gieo mầm cho tương lai thông qua những kết nối về đổi mới sáng tạo.

Tài trợ bởi

Sponsored
Showcase

Quản lý bởi

Sponsored

Hợp tác với

Sponsored