การตอบสนองเชิงยุทธศาสตร์ต่อความเสี่ยงและโอกาสที่สัมพันธ์กับผู้ผสมเกสรและการผสมเกสร