Tăng cường hiệu quả của Chính sách Đổi mới sáng tạo

Tháng Mười Một 28th, 2023

Đổi mới sáng tạo có thể đóng góp đến 86% tổng mức tăng trưởng kinh tế, vì vậy các quốc gia muốn phát triển cần tăng cường vai trò của đổi mới sáng tạo. Đối với các chính phủ, việc tạo ra một môi trường chính sách thuận lợi cho đổi mới sáng tạo đang trở nên ngày càng quan trọng.

Chương trình #Aus4Innovation của chúng tôi đang hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhằm giải quyết các vướng mắc về chính sách và tạo ra khung chính sách cho đổi mới sáng tạo, trong đó sẽ lồng ghép các thông lệ quốc tế phù hợp nhất và kết hợp các đặc điểm độc đáo của hệ thống đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Chương trình sẽ tổ chức một chuỗi hội thảo và họp bàn, trong đó các chuyên gia Australia và Việt Nam sẽ cùng đi sâu tìm hiểu những thách thức của Việt Nam trong lĩnh vực chính sách đổi mới sáng tạo và đưa ra các biện pháp giúp chính sách đổi mới sáng tạo trở nên thiết thực và hiệu quả hơn.

Hội thảo do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy chủ trì và đã diễn ra trong hai ngày 22-23/11/2023.

Phát biểu tại hội thảo đầu tiên trong chuỗi này, Tiến sĩ Lucy Cameron từ CSIRO, cơ quan khoa học quốc gia Australia, chia sẻ rằng Australia là quốc gia đầu tiên trên thế giới đánh thuế các doanh nghiệp lớn đa quốc gia để đảm bảo hoạt động của các công ty thông tấn và doanh nghiệp nhỏ địa phương, đồng thời đưa ra ưu đãi thuế rất cao cho hoạt động R&D. Đây là một trong những thông lệ ở Australia đã được chia sẻ trong hội thảo, bên cạnh các kết quả rà soát chính sách của Việt Nam được các cơ quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày.

TS Kim Wimbush, Tham tán CSIRO tại Việt Nam và Giám đốc chương trình Aus4Innovation cùng các nhà nghiên cứu Việt Nam và Australia đang làm việc tại CSIRO đã tham gia phát biểu tại hội thảo.